1. رضا جمشیدی , مصطفی سلیمی فر , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد قربانی , درجه تأثیرگذاری سهم بخش کشاورزی بر توزیع بودجه عمرانی استانی: کاربرد رگرسیون فضایی , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۳۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۳۶-۱۴۸
 2. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , تاثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش بانک مرکزی , سیاست گذاری اقتصادی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۴۵-۱۷۲
 3. محمدطاهر احمدی شادمهری , مجید درخشانی , فاطمه گریوانی , مصطفی نوری , رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۵, صفحه ۶۹-۸۷
 4. ابوالفضل نوفرستی , سید محمدجواد رزمی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد نو فرستی , تاثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در ایران: بازبینی نقش سرمایه انسانی , اقتصاد و الگو سازی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۱۹-۱۴۸
 5. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی , بررسی تأثیر کسری بودجه و مالیات تورمی بر اجزای طرف تقاضا در اقتصاد ایران , پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۵۷-۸۴
 6. سیدحامد فهیمی فرد , محمدعلی فلاحی , مصطفی کریم زاده , محمدطاهر احمدی شادمهری , مدل ساختاری نرخ حقیقی ارز با تأکید بر اثر نرخ مبادله تجاری: (تفکیک کشورهای نفتی و غیر نفتی) , اقتصاد مقداری , دوره ( ۱۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۹۳-۱۱۹
 7. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدعلی فلاحی , محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , ارتباط میان ساختار بودجه ای دولت، فعل و انفعالات بخش پولی و تورم در اقتصاد ایران , تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران , دوره ( ۵۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳, صفحه ۴۱-۷۰
 8. محب اله مطهری , محمدرضا لطفعلی پور , محمدطاهر احمدی شادمهری , ارائه یک الگوی هشدار پیش از وقوع نوسانات ارزی در بازار ارز ایران: روش مارکوف سوئیچینگ گارچ , نظریه های کاربردی اقتصاد , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۷۱-۹۲
 9. شهاب متین , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , بررسی آثار نامتقارن نوسانات قیمت نفت بر ترکیب مخارج دولت در ایران: کاربرد تعاریف مورک و همیلتون , اقتصاد پولی، مالی , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۲۲-۵۸
 10. مهدی حاج امینی نجف آبادی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , علی اکبر ناجی میدانی , تأثیر کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران با تأکید بر درونزایی دارایی های سیستم بانکی , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۶۶
 11. مصطفی سلیمی فر , فرزانه احمدیان یزدی , محمدطاهر احمدی شادمهری , اثرات آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی بر جریان تجاری غیرنفتی ایران و چین طی دوره زمانی 1391-1360 , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۷, صفحه ۱۱-۳۰
 12. محمدطاهر احمدی شادمهری , آزاده داودی , ‌نقش مخارج دولت در تامین زیرساخت های اقتصادی– اجتماعی و کاهش فقر در ایران‌ , سیاست‌های راهبردی و کلان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱-۲۴
 13. فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , وضعیت چهار مؤلفه کلّی محیط کسب وکار در استان خراسان شمالی , پژوهش ها و سیاست های اقتصادی , دوره ( ۲۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۵۱-۱۷۰
 14. فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , بررسی عوامل موثر بر فقر خانوارهای شهری استان خراسان شمالی با استفاده از الگوی توبیت , مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۸۳-۲۰۲
 15. سید علی رضوی , محمدطاهر احمدی شادمهری , بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق بخش خدمات با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب و الگوریتم فاخته , اقتصاد و الگو سازی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۱, صفحه ۱۱۱-۱۳۴
 16. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , محسن نیازی محسنی , تحلیل عوامل موثر بر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی ایران , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۱-۲۸
 17. محمدطاهر احمدی شادمهری , اعظم قزلباش , محمد دانش نیا , بررسی رابطه علیت بین مصرف انرژی، رشد اقتصادی و قیمتها با استفاده از راده های پانل بر مبنای مدل تصحیح خطی برداری در کشورهای عضو آسه آن , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۰, صفحه ۱۵۷-۱۸۰
 18. فاطمه گریوانی , محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , بررسی عوامل فقر خانوارهای روستایی در خراسان شمالی , روستا و توسعه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۱۲۵-۱۴۵
 19. محمود هوشمند , سیدمهدی مصطفوی , محمدطاهر احمدی شادمهری , اکرم محقق , بررسی تاثیر گردشگری بر کاهش فقر در کشورهای در حال منتخب در حال توسعه , برنامه ریزی و توسعه گردشگری , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۱-۲۸
 20. محمدطاهر احمدی شادمهری , فرزانه احمدیان یزدی , بررسی تاثیر نرخ ارز حقیقی بر تراز تجاری غیر نفتی ایران در روابط تجاری با کشور آلمان , اقتصاد و توسعه منطقه ای , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۹, صفحه ۱۱۴-۱۵۵
 21. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمدعلی فلاحی , سمیه خسروی , آزمون علیت هشیائو بین نرخ بهره و تورم برای گروه کشورهای منا , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۵, صفحه ۲۰۳-۲۳۳
 22. محمدطاهر احمدی شادمهری , علی اکبر ناجی میدانی , فرشته جندقی میبدی , روش همگرای آزمون باند، تعامل بین سرمایه انسانی و بهره وری کل عوامل تولید در ایران , پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۰, صفحه ۳۱-۵۸
 23. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد احمدی , انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران , اقتصاد مقداری , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۱۳۳-۱۵۶
 24. محمدطاهر احمدی شادمهری , محمد احمدی , بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) , دانش و توسعه , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۸, صفحه ۷۷-۹۴
 25. محمدطاهر احمدی شادمهری , بررسی وضعیت شاغلان در بخش غیررسمی (مطالعه موردی شهرستان مشهد) , دانش و توسعه , تاریخ: ۱۳۸۶/۱۲, صفحه ۱۳۷-۱۵۷